Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via Juuls sieraden gelden de volgende algemene voorwaarden:


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Juuls sieraden, hierna te noemen Juuls sieraden en op alle met Juuls sieraden aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Juuls sieraden is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Juuls sieraden in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Juuls sieraden behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Juuls sieraden en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Juuls sieraden is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Juuls sieraden zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Juuls sieraden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Juuls sieraden komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Juuls sieraden gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Juuls sieraden garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Juuls sieraden vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.
Normale levering geschied via reguliere post via post.nl, mits de koper een andere verzendmethode wenst.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5 Juuls sieraden kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Ideal via het bedrijf Mollie.
Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening: 104.79.81.57 t.n.v. Juuls sieraden.

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling een week na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.


Artikel 4 Levering

4.1 Juuls sieraden heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen vijf tot zeven werkdagen na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In ieder geval heeft de Klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de levertijd de 60 dagen overschrijdt. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Wij leveren alleen aan klanten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland

4.5 Levering geschied via MyParcel, wat betekent dat wij bij myparcel een contract hebben. Levering gaat via Post.nl

Verzendkosten
Voor verzending gelden de algemene voorwaarden van PostNL

Binnen Nederland
Het leveringstarief voor een pakket is € 5,95

Het leveringstarief voor verzendingen via brievenbuspost met track en trace is € 3.95 incl. BTW. Deze wijze van verzending is voor eigen risico.

Naar België/Duitsland/Frankrijk
Het leveringstarief voor een pakket is € 9,-

Het leveringstarief voor verzendingen via brievenbuspost € 3.95. Deze wijze van verzending is voor uw eigen risico. Wij kunnen namelijk nadat uw zending is verstuurd uw bestelling niet traceren.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Juuls sieraden verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Juuls sieraden aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Juuls sieraden biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Juuls sieraden zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Juuls sieraden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een (1) werkdag na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Juuls sieraden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Juuls sieraden te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Dit is niet van toepassing op maatwerk (gepersonaliseerde) sieraden zoals onze DNA sieraden en fotosieraden, deze kunnen in overeenstemming worden aangepast maar niet worden geretourneerd.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Juuls sieraden voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Juuls sieraden betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Juuls sieraden geeft 1 maand garantie op de aangekochte artikelen muv onze DNA sieraden. Hierop geldt een garantie van 3 maanden. Mits u zich houdt aan de speciale voorschriften die u bij uw sieraad ontvangt. Lees deze goed en houdt u aan de voorschriften.

Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

Goede kwaliteit van foto`s is belangrijk voor verwerking in al onze sieraden. Houdt u er rekening mee dat er enig kleurverschil kan zijn met het origineel dit ivm verkleinen.
Deze kunnen niet geretourneerd worden.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Juuls sieraden.

7.2 Juuls sieraden is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Juuls sieraden. Juuls sieraden is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Juuls sieraden, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Juuls sieraden op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief Juuls sieraden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.5 de consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Juuls sieraden niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij JuuJs sieraden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Juuls sieraden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Juuls sieraden vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 Juuls sieraden neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

10.3 Juuls sieraden verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12 Diversen

12.1 Juuls sieraden is gevestigd te Oosterhout.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Juuls sieraden naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 Wanneer door Juuls sieraden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Juuls sieraden deze Algemene Voorwaarden soepel toepast

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via Juuls sieraden gelden de volgende algemene voorwaarden:


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Juuls sieraden, hierna te noemen Juuls sieraden en op alle met Juuls sieraden aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Juuls sieraden is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Juuls sieraden in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Juuls sieraden behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Juuls sieraden en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Juuls sieraden is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Juuls sieraden zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Juuls sieraden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Juuls sieraden komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Juuls sieraden gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Juuls sieraden garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Juuls sieraden vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.
Normale levering geschied via reguliere post via post.nl, mits de koper een andere verzendmethode wenst.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5 Juuls sieraden kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Ideal via het bedrijf Mollie.
Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening: 104.79.81.57 t.n.v. Juuls sieraden.

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling een week na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.


Artikel 4 Levering

4.1 Juuls sieraden heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen vijf tot zeven werkdagen na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In ieder geval heeft de Klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de levertijd de 30 dagen overschrijdt. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Wij leveren alleen aan klanten in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland

4.5 Levering geschied via MyParcel, wat betekent dat wij bij myparcel een contract hebben. Levering gaat via Post.nl

Verzendkosten
Voor verzending gelden de algemene voorwaarden van PostNL

Binnen Nederland
Het leveringstarief voor een pakket is € 5,95

Het leveringstarief voor verzendingen via brievenbuspost met track en trace is € 3.95 incl. BTW. Deze wijze van verzending is voor eigen risico.

Naar België/Duitsland/Frankrijk
Het leveringstarief voor een pakket is € 9,-

Het leveringstarief voor verzendingen via brievenbuspost € 3.95. Deze wijze van verzending is voor uw eigen risico. Wij kunnen namelijk nadat uw zending is verstuurd uw bestelling niet traceren.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Juuls sieraden verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Juuls sieraden aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Juuls sieraden biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Juuls sieraden zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Juuls sieraden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een (1) werkdag na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Juuls sieraden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Juuls sieraden te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Dit is niet van toepassing op maatwerk (gepersonaliseerde) sieraden zoals onze DNA sieraden en fotosieraden, deze kunnen in overeenstemming worden aangepast maar niet worden geretourneerd.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Juuls sieraden voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Juuls sieraden betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Juuls sieraden geeft 1 maand garantie op de aangekochte artikelen muv onze DNA sieraden. Hierop geldt een garantie van 3 maanden. Mits u zich houdt aan de speciale voorschriften die u bij uw sieraad ontvangt.

Eventuele gebreken ontstaan binnen drie maanden na de aankoop worden kosteloos door Juuls Sieraden hersteld, tenzij in strijd met de bepalingen van dit artikel is gehandeld. Hierbij is het noodzaak de gebruiks- en verzorginstructies in acht worden genomen voor het sieraad welke staan omschreven op het standaard bijgeleverde instructiekaartje en benoemd wordt op de webshop van Juuls sieraden.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor eventueel herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Onder de garantie valt niet geringe afwijkingen in kleur-, type- en/of tekst wijzigingen. De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidstrouw afgebeeld en zo duidelijk mogelijk beschreven.
De Wederpartij dient de bewaar en draag instructies die omschreven staat op het instructiekaartje in acht te nemen.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Juuls sieraden in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Juuls sieraden geen invloed op uit kan oefenen.

De garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

Goede kwaliteit van foto`s is belangrijk voor verwerking in al onze sieraden. Houdt u er rekening mee dat er enig kleurverschil kan zijn met het origineel dit ivm verkleinen.
Deze kunnen niet geretourneerd worden.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Juuls sieraden.

7.2 Juuls sieraden is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Juuls sieraden. Juuls sieraden is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Schade door reparatie na garantietermijn is juuls sieraden nimmer aansprakelijk, dit is soms onoverkomelijk.

7.3 Indien Juuls sieraden, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Juuls sieraden op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief Juuls sieraden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.5 de consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Juuls sieraden niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij JuuJs sieraden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Juuls sieraden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Juuls sieraden vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 Juuls sieraden neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

10.3 Juuls sieraden verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12 Diversen

12.1 Juuls sieraden is gevestigd te Oosterhout.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Juuls sieraden naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 Wanneer door Juuls sieraden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Juuls sieraden deze Algemene Voorwaarden soepel toepast(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Levertijd DNA sieraden

Update 24 januari:

Op dit moment is de levertijd circa 8 tot 10 weken na ontvangst van de kit. 

Vakantie sluiting 2021

Wij zijn gesloten van:

20 december 2021 t/m 5 januari 2022

© 2013 - 2022 Juuls Sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel